Priser

Priser enligt gällande prislista tillämpas om inget annat avtalats. Vi kan dock tvingas ändra priserna på grund av händelser utanför vår kontroll, exempelvis av force majeur karaktär, om valutaläget förändras etc. Om sådan ändring inträffar gäller leveransdagens priser. På listpriserna tillkommer gällande mervärdesskatt och fraktkostnad. Prislistan gäller ej för enskilda konsumenter. Vi lämnar gärna uppgifter om lämplig återförsäljare.

Betalningsvillkor

Full betalning emotses 30 dagar efter fakturans datum om inget annat anges. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med referensränta +8% efter förfallodagen. Varan förblir vår egendom tills full betalning erhållits för varor och leverans. Förskottsbetalning eller annan säkerhet kan krävas av ej kreditgodkänd kund.

Leveransvillkor

Utöver vad som anges nedan tillämpas ALEM 09 med undantag av §46. För utökad garantitid till 5 år krävs en registrering hos TRILUX GmbH & Co. KG. Kontakta oss för registrering inom 2 månader efter fakturadatum. För fullständiga garantivillkor se www.trilux.com

Returer

Vid retur av eventuellt felaktigt eller fellevererat gods ber vi Er kontakta oss före avsändandet. För övriga returer kontakta oss för godkännande.

Annullering

Vid annullering senare än en vecka efter beställning av beställda men ej levererade lagervaror förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella annulleringskostnader, dock max 10% av orderbeloppet. Annullering av övriga varor som produceras efter kundorder avgörs från fall till fall beroende på hur långt tillverkningen avancerat.
Vid annullering av levererade lagerprodukter uttages en annulleringskostnad med 20% av orderbeloppet. Levererade, ej lagerprodukter, tas ej i retur.

Transportskada

Vi står för transportrisken för leveranser från oss. Vid returer står Ni för transportrisken. I samband med returer av felaktigt eller fellevererat gods ersätter vi Era utlägg för returfrakten. Anmäl omedelbart skada till transportören vid mottagandet av godset eller senast inom 7 dagar. Emballaget ska sparas för eventuell begäran om granskning av transportskada.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsförändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel.